banner

News & Event

จุฬาฯ เปิดอบรมโครงการ ‘WIE’ ปั้นผู้ประกอบการนวัตกรรม
ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิ ศวกรรมระบบการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้ประกอบการและผู ้สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติการผู ้ประกอบการนวัตกรรม (WIE) ซึ่งเป็นโครงการอบรมแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้มุมมองเศรษฐกิจอุ ตสาหกรรมไทยไปพร้อมกับการจั ดการโลจิสติกส์แบบนวัตกรรม และการวางแผนทางการเงินอย่างเป็ นระบบ ตลอดจนความรู้ด้านกฎหมายสำหรั บผู้ประกอบการรายย่ อยและการออกแบบโมเดลธุรกิจเพื่ อพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ ประกอบการใหม่ได้อย่างแท้จริง โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 กรกฎาคม 2559 และเปิดอบรมเฉพาะวันอาทิตย์ 09.30 – 17.00  น. เริ่ม 10 ก.ค. - 21 ส.ค. 2559 รวม 6 สัปดาห์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 085-0837762, Line ID 0925361717 หรือ www.nec-imtcu.com