banner

News & Event

‘นิด้า’ เปิดรับ ป.โท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (GSPA NIDA) เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหาร MPPM Executive Program รุ่นที่ 22 กรุงเทพมหานคร สำหรับผู้มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 กันยายน 2559 โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลการสมัครได้ที่ 02-727-3873, 3897 และ 082-788-0117 หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://gspa.nida.ac.th