banner

News & Event

‘สยามอีสต์ โซลูชั่น’ มองครึ่งหลังลงทุนเอกชนฟื้น ดันสินค้าระบบปั๊ม-ระบบท่อพุ่ง
มองทิศทางเชิงบวก สำหรับผู้บริหาร บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น ‘แสงเพชร ตันทะอธิพานิช’ หลังส่องกล้องมองเกมแล้วเชื่อว่ า เศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังจะเริ่ มเห็นแสงสว่างจากการลงทุ นของภาครัฐเป็นหัวเรือช่วยพลิ กฟื้นความเชื่อมั่นโรงงานอุ ตสาหกรรมในโซนภาคตะวันออก เริ่มขยับขยายการลงทุนเพิ่มกำลั งการผลิตรอบใหม่ งานนี้ เจ้าตัวมั่นใจด้วยจุดเด่นด้ านบริการพร้อมให้คำปรึกษาแก่ลู กค้า เพื่อวางแผนการผลิตได้อย่างมี ประสิทธิภาพ จะช่วยกระตุ้นลูกค้าเกิดการซื้ อสินค้าและส่งผลดีต่ อยอดขายของบริษัทฯ แบบนี้สิ เค้าถึงเรียกว่า วิน วิน กันทั้งสองฝ่าย