banner

News & Event

SCN ยิ้มรับโครงการโซลาร์ฟาร์ม 5 MW ได้รับ BOI หนุนศักยภาพโครงการ
หวนคืนธุรกิจโซลาร์ฟาร์มรอบนี้ ของ SCN ต้องเรียกว่าไม่ได้มาเล่นๆ หลังคว้าใบอนุญาตรับซื้อไฟฟ้ าจากโครงการโซลาร์ฟาร์มส่ วนราชการและสหกรณ์จำนวน 5 MW เพื่อพัฒนาโครงการที่จังหวั ดนครปฐม ล่าสุด ‘ดร.ฤทธี กิจพิพิธ’ ผู้บริหารหนุ่มไฟแรงแห่ง SCN  แจ้งข่าวดีโครงการนี้ยังได้รั บการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี หนุนศักยภาพโครงการให้แข็งแกร่ง ด้วยตัวเลขการดำเนินงานที่เรี ยกได้ว่าแจ่มว้าวสุดๆ