banner

News & Event

กระทรวงอุตสาหกรรมจัดงานเปิดศูนย์ช่วยเหลือ SMEs ที่สโมสรกองทัพบก
กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานพิธีเปิดตัวศูนย์ช่วยเหลื อ SMEs หรือ SME Rescue Center ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 16.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิ ดงานและมอบนโยบายการดำเนิ นงานของศูนย์ช่วยเหลือ SMEs พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ลงนามความร่วมมือกับหน่ วยงานเครือข่ายที่ร่วมดำเนิ นการภายใต้ศูนย์ช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับเกียรติจาก นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุ ตสาหกรรม และ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ช่ วยเหลือ SMEs (SME Rescue Center) เป็นผู้ลงนามร่วมกับเครือข่ ายดำเนินงานทั้งจากหน่ วยงานภาครัฐและสถาบันการเงิ นของรัฐในการร่วมกันให้ความช่ วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบปัญหาให้กลับมาดำเนินธุ รกิจได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป