banner

News & Event

อุตสาหกรรมน้ำตาลทรายไทยและสมาชิกอาเซียน ลงนาม MOU จัดตั้งกลุ่มพันธมิตรน้ำตาลอาเซียน มุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการค้าน้ำตาลในภูมิภาค
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทย ร่วมมืออุตสาหกรรมน้ำตาลในกลุ่ มประเทศอาเซียน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่ วมในการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรน้ำ ตาลอาเซียน หรือ ASEAN Sugar Alliance (ASA) สานความร่วมมือด้านธุรกิจ การค้าและการลงทุน หวังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ แก่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในภูมิภาค และสร้างความมั่นคงด้านผลผลิตน้ำ ตาลทรายให้เพียงพอต่อความต้ องการของผู้บริโภคในภูมิ ภาคอาเซียน ที่ขยายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ พร้อมประกาศความมั่นใจปริ มาณผลผลิตน้ำตาลทรายของไทยเพี ยงพอต่อความต้องการของตลาด

นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์ ประธานคณะกรรมการประสานงาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย หรือ TSMC เปิดเผยว่า การประชุม Bangkok Sugar Conference และงาน Sugar Dinner ซึ่ง 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย ได้เชิญผู้แทนที่อยู่ในแวดวงอุ ตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ทั้งจากหน่วยงานภาครั ฐและภาคเอกชนจากทั่วโลกเข้าร่ วมประชุม ภายใต้แนวคิด Thailand: Challenges, Opportunities, Sustainability and Windfall เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านธุ รกิจและแลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์คู่ค้ าและสร้างพันธมิตร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจ การค้า และอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายให้เติ บโตได้อย่างยั่งยืน

โอกาสนี้ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย ในฐานะที่เป็นตั วแทนของประเทศไทยและเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลทรายอันดับ 2 ของโลก ยังได้ประชุมหารือกับชาติสมาชิ กในอาเซียน เพื่อร่วมกันจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรน้ำตาลอาเซียน หรือ ASEAN Sugar Alliance (ASA) หลังจากที่ได้หารือแนวคิดการจั ดตั้งมาตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้อุ ตสาหกรรมน้ำตาลทรายในอาเซียน ประกอบด้วย ประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตและผู้ นำเข้าน้ำตาลทราย เห็นชอบร่วมกัน โดยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่ วมในการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรน้ำ ตาลอาเซียน หรือ ASA เพื่อเป็นเวทีความร่วมมือทางธุ รกิจการค้า การลงทุน รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้ านโลจิสติกส์และการค้าน้ำ ตาลทราย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนร่วมมือด้ านการวิจัยและพัฒนาและถ่ ายทอดเทคนิคทางวิชาการ เพื่อยกระดับการพัฒนาขี ดความสามารถการแข่งขันของอุ ตสาหกรรมอ้อยและน้ำ ตาลของประเทศสมาชิกในกลุ่มชาติ สมาชิกอาเซียน

ประธานคณะกรรมการประสานงาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย กล่าวว่า ภูมิภาคอาเซียนถือเป็นภูมิภาคที่ มีการผลิตและส่งออกน้ำ ตาลรายใหญ่ของโลก โดยประเทศไทยเป็นผู้ส่ งออกรายใหญ่ที่สุดในเอเชี ยและอาเซียน ซึ่งปริมาณการส่งออกน้ำ ตาลทรายของไทยมากกว่า 50% ถูกส่งออกไปยังตลาดอาเซียน ซึ่งมีความต้องการนำเข้าปีละ 5-6 ล้านตัน และคาดว่า ภายในปี 2563 การนำเข้าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็ น 8-9 ล้านตันต่อปี โดยในปี 2558 ไทยส่งออกน้ำตาลทรายที่ไปอิ นโดนีเซียมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ เมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนาม ตามลำดับ

“การเซ็น MOU ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรน้ำ ตาลอาเซียนในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญของอุ ตสาหกรรมน้ำตาลทรายในภูมิ ภาคอาเซี ยนและของประเทศไทยในฐานะที่เป็ นผู้ส่งออกรายใหญ่ในภูมิภาคนี้ ในการจับมือร่วมกับประเทศสมาชิ กอาเซียนพัฒนาและยกระดับอุ ตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของภู มิภาคให้เข้มแข็ง และในอนาคตกลุ่มพันธมิตรน้ำ ตาลอาเซียนจะขยายความร่วมมื อไปยังกลุ่มประเทศนอกสมาชิ กอาเซียนอีกด้วย” นายเชิดพงษ์ กล่าว