banner

News & Event

โอสถสภาจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งแรก พร้อมประกาศการอนุมัติจ่ายเงินปันผล

นายสมประสงค์ บุญยะชัย (กลาง) รองประธานกรรมการ นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ รองประธานกรรมการ (ที่ 6 จากขวา) นายเพชร โอสถานุเคราะห์ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการบริหาร และนางวรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมคณะกรรมการบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานในปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.39บาท ซึ่งกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 และหากรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้ว ส่งผลให้รอบการดำเนินงานทั้งปี 2561 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 0.69 บาทต่อหุ้น