banner

News & Event

IP ร่วมบริจาคโครงการสัตวแพทย์จุฬาฯ อาสาเพื่อพัฒนาชนบท พ.ศ. 2562
สพ.ญ.หทัยกาญจน์ จิรพิทักษ์กุล ผู้จัดการ แผนกผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง (ที่ จากซ้าย) และพนักงาน บมจ. อินเตอร์ ฟาร์มา หรือ IP ร่วมมอบผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค และยารักษาโรคสำหรับสัตว์ ในโครงการสัตวแพทย์จุฬาฯ อาสาเพื่อพัฒนาชนบท (สพช.) ณ อําเภอห้วยแถลง และอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รศ.สพ.ญ.ดร.สฤณี กลันทกานนท์ ทองทรง (ที่ จากขวา) คณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปช่วยเหลือสัตว์จรจัดตามเจตนารมณ์ของโครงการฯ