banner

News & Event

บลจ. ยูโอบีได้รับแต่งตั้งบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว มั่นใจแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายปิยพจน์ รุธิรโก
ประธานคณะกรรมการกองทุน (ลำดับที่ 
จากขวา) นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการกองทุน (ลำดับที่ จากขวา) และนายสุชาติ โชติกธีรกุล รองประธานคณะกรรมการกองทุน (ลำดับที่ จากขวา) ลงนามร่วมกับนางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ (ลำดับที่ จากซ้าย) พร้อมด้วย นางสาวกุสุมาพร หิรัณยัษฐิติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ลำดับที่ จากซ้าย) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ในพิธีลงนามแต่งตั้งบริษัทจัดการการลงทุนสำหรับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยรอบสัญญานี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2565 (3 ปี)