banner

News & Event

‘เอสอี ดิจิทัล’ จับมือคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม. ธรรมศาสตร์
นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ (ที่ จากซ้ายประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ในเครือ บริษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และรองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ (ที่ จากขวาคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมส่งเสริมผลงานวิชาการและสร้างเสริมประสบการณ์จริงทางธุรกิจให้กับนักศึกษา รวมถึงสนับสนุนโครงการวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความคิด และทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ในรูปแบบการทำงานจริงก่อนที่นักศึกษาจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน