banner

News & Event

อุตสาหกรรมน้ำตาลไทย ค้านการอุดหนุนส่งออกน้ำตาลในตลาดโลก
3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย ส่งหนังสือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ แจงชาติสมาชิกกลุ่มพันธมิตรเพื่อการปฏิรูปการค้าน้ำตาลโลก หรือ GSAร่วมมือคัดค้านมาตรการอุดหนุนการค้าน้ำตาลของประเทศต่างๆ รวมทั้งการอุดหนุนการส่งออกน้ำตาลของอินเดีย ในการประชุม WTO ที่กำหนดจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 ธ.ค.นี้ที่ประเทศเคนยา ชี้ชัดขัดต่อหลักปฏิบัติภายใต้ WTO และส่งผลกระทบต่อราคาน้ำตาลในตลาดโลก

นายวิบูลย์  ผาณิตวงศ์ รองประธานคณะกรรมการประสานงาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย หรือ TSMC เปิดเผยว่า ที่ประชุมกลุ่มพันธมิตรเพื่อการปฏิรูปการค้าน้ำตาลโลก (Global Sugar Alliance: GSA) ประจำปี 2558 เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งมีกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่โลก (คิดเป็นสัดส่วน 85% ของการส่งออกน้ำตาลจากอ้อยในตลาดโลก) ประกอบด้วย ออสเตรเลีย บราซิล  ไทย  อินเดีย ชิลี กัวเตมาลา โคลัมเบียและแอฟริกาใต้  ได้แสดงความกังวลต่อการประกาศอุดหนุนการส่งออกน้ำตาลทรายของรัฐบาลอินเดีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะราคาน้ำตาลในตลาดโลกในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำตาลทรายอันดับ 2 ของโลกมีความกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้น 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย จึงร้องขอให้กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ ตรวจสอบมาตรการอุดหนุนของอินเดีย และพิจารณาดำเนินการยื่นข้อเรียกร้องต่อ WTO เนื่องจากขัดต่อหลักปฏิบัติภายใต้ WTO อย่างชัดเจน

ล่าสุด 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายได้ทำหนังสือชี้แจงการคัดค้านถึงกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้รับทราบ โดยประเทศผู้ส่งออกน้ำตาลทรายรายใหญ่ของโลก ได้แก่ ออสเตรเลีย ร่วมกับบราซิล และไทย ได้จัดทำแถลงข่าวคัดค้านมาตรการอุดหนุนการค้าน้ำตาลทุกรูปแบบและไม่เห็นด้วยกับการกระทำของรัฐบาลอินเดีย จึงเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรการอุดหนุนดังกล่าว และนำเสนอที่ประชุมระดับรัฐมนตรีของ WTO ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2558 ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา

“ออสเตรเลีย บราซิล และไทย ซึ่งถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก จะร่วมกันอย่างแข็งขัน เพื่อคัดค้านการอุดหนุนการค้าน้ำตาล โดยได้จัดทำแถลงข่าวนำออกเผยแพร่ในช่วงก่อนการประชุมระดับรัฐมนตรีของ WTO ที่จะจัดให้มีขึ้นในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ เพื่อแสดงจุดยืนชัดเจนที่ไม่เห็นด้วยกับการอุดหนุนการค้าน้ำตาลในตลาดโลก และเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียยกเลิกมาตรการอุดหนุนส่งออกน้ำตาล” นายวิบูลย์ กล่าว