banner

News & Event

อ้อยเข้าหีบโค้งแรก คุณภาพ-ปริมาณลดลง
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย รายงานการหีบอ้อยฤดูการผลิตปี 58/59 หลังเปิดหีบแล้ว 28 วัน ระบุภาพรวมผลผลิตอ้อยเข้าหีบโค้งแรกตกต่ำเมื่อเทียบกับระยะเวลาหีบอ้อยช่วงเดียวกันของปีก่อน หลังค่าเฉลี่ยผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยและค่าความหวานลดลง ชี้จากอ้อยเจอแล้งในช่วงเติบโต ประกอบกับฝนตกในช่วงเปิดหีบ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอ้อย และอ้อยไฟไหม้ยังเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพผลผลิตน้ำตาล

นายสิริวุทธิ์  เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด หรือ TSMC เปิดเผยถึงความคืบหน้าการหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2558/2559 ว่า หลังโรงงานน้ำตาลเปิดหีบอ้อยเป็นระยะเวลารวม 28 วัน นับตั้งแต่เปิดหีบอ้อยวันแรกเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา มีโรงงานน้ำตาลเปิดหีบอ้อยแล้ว 41 โรงจากทั้งหมด 52 โรง ซึ่งพบว่า มีปริมาณอ้อยเข้าหีบแล้ว 11.98 ล้านตันอ้อย ผลิตน้ำตาลได้ 9.82 ล้านกระสอบ (100 กก./กระสอบ) หรือคิดเป็นผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อย (ยิลด์) เฉลี่ยอยู่ที่ 77.48 กิโลกรัม ลดลงจากช่วงระยะเวลาเปิดหีบเดียวกันของฤดูการผลิตปีก่อนที่ผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยอยู่ที่ 86.63 กิโลกรัม คิดเป็นปริมาณน้ำตาลทราย 16.60 ล้านกระสอบ

ขณะที่ค่าความหวานของฤดูการผลิตหีบปีนี้ก็ลดลงเช่นกันอยู่ที่ 10.23 ซี.ซี.เอส. เทียบกับปีก่อนที่มีค่าความ    หวาน 10.66 ซี.ซี.เอส. ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพผลผลิตอ้อยเข้าหีบในช่วงแรกของฤดูหีบปีนี้นั้นมาจากฝนทิ้งช่วงในช่วงอ้อยเติบโตและในช่วงเปิดหีบอ้อยหลายพื้นที่เพาะปลูก ประสบปัญหาฝนตกและสภาพอากาศไม่หนาวเท่าที่ควร ทำให้อ้อยสร้างความค่าความหวานลดลง

นอกจากนี้ ปัญหาด้านอ้อยไฟไหม้และสิ่งปนเปื้อนในอ้อยที่ส่งให้แก่โรงงานพบว่า ยังมีจำนวนมาก แม้ว่าที่ผ่านมาโรงงานน้ำตาลได้เข้าให้การช่วยเหลือเกษตรชาวไร่จัดเก็บผลผลิตอ้อยสดเพื่อเข้าหีบ โดยพบว่าปริมาณอ้อยสดในฤดูการหีบอ้อยปีนี้มีเพียง 5.24 ล้านตันอ้อยหรือคิดเป็น 43.74% ขณะที่อ้อยไฟไหม้อยู่ที่ 6.74 ล้านตันอ้อยหรือคิดเป็น 56.26% ของปริมาณอ้อยเข้าหีบในช่วง 28 วันแรก ซึ่งปัญหาดังกล่าวล้วนส่งผลต่อปริมาณผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยของฤดูการหีบอ้อยในช่วงแรกทั้งสิ้น

ส่วนในแง่ประสิทธิภาพการหีบอ้อยของโรงงานน้ำตาลทรายพบว่า โรงงานน้ำตาลใช้กำลังการผลิตหีบอ้อยลดลงจากปีก่อนที่มีกำลังการผลิตต่อวันอยู่ที่ 1.04ล้านตันอ้อย เหลือเพียง 8.74 แสนตันอ้อย เนื่องจากในช่วงแรกมีโรงงานน้ำตาลหลายแห่งยังไม่เปิดหีบ ซึ่งหากทุกโรงงานเปิดรับผลผลิตอ้อยครบทั้ง 52 โรง เชื่อว่า กำลังการผลิตหีบอ้อยจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอน

“ในช่วงแรกของการหีบอ้อยฤดูการผลิต 58/59 นี้ คุณภาพอ้อยลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อย ค่าความหวานอ้อย และปริมาณน้ำตาลที่ผลิตได้ลดลง ซึ่งเป็นผลจากสภาพอากาศแห้งแล้งต่อเนื่องในช่วงอ้อยต้องการน้ำเพื่อการเจริญเติบโต และเกิดฝนตกในช่วงเก็บเกี่ยว อีกทั้ง ชาวไร่อ้อยเผาอ้อยและอ้อยมีสิ่งปนเปื้อน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอ้อยที่ส่งเข้าหีบ ทำให้ภาพรวมการผลิตน้ำตาลปีนี้ไม่ดีนัก” นายสิริวุทธิ์ กล่าว