banner

News & Event

'นิด้า' เปิดอบรมหลักสูตร MMM เพิ่มพูนทักษะการจัดการสมัยใหม่รับ AEC
คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( นิด้า)   เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ าอบรมหลักสูตร Mini Master of Management Program (MMM) รุ่นที่ 64 ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่ เพื่อรองรับเข้าสู่ AEC สำหรับผู้มีประสบการณ์ทางด้ านบริหาร ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเพิ่มพู นองค์ความรู้ วิสัยทัศน์ เพื่อรับมุมมองใหม่ และเพิ่มทักษะทางการจัดการสมั ยใหม่ให้เข้มข้น โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป อบรมเฉพาะวันอาทิตย์ 09.00 – 16.00   น. เริ่ม 6 มี.ค. – 12 มิ.ย. 2559 รวม 12 สัปดาห์ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิ จเบิกค่าธรรมเนียมตามระเบียบได้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2727-3701, 082-722-0120  หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่  http://gspa.nida.ac.th