banner

News & Event

'นิด้า' จัดสร้าง ‘พระพุทธวจนะปัญญา’
รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ (กลาง) อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) แถลงข่าวจัดสร้าง ‘พระพุทธวจนะปัญญา’ องค์จำลอง พระพุทธรูปประจำสถาบัน เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งขึ้นทู ลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว โดยเสด็จพระราชกุศล และใช้ในโครงการทำนุบำรุงรั กษาศิลปวัฒนธรรมและสืบสานพุ ทธศาสนาประจำชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริ ญพระชนมพรรษา 88 พรรษาในวันที่ 5 ธ.ค. 2558 และการก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ของการก่อตั้งสถาบันนิด้า โดยมี นายสุมิตร เพชราภิรัชต์ (ซ้ายสุด) นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบั ณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ อาจารย์สุนทร วิไล (ขวาสุด) ผู้ออกแบบและปั้นแบบพระพุ ทธวจนะปัญญา พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันและศิ ษย์เก่าร่วมเป็นเกียรติ