banner

News & Event

'ตราเพชร' คว้า ใบรับรองฉบับใหม่  ISO 9001 : 2015
นายสาธิต สุดบรรทัด (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)  หรือ  DRT รับมอบใบรับรองฉบับใหม่  ISO 9001 : 2015 จาก นายพิทักษ์ สุภนันทการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงระบบบริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐานสากล โดยให้ความสำคัญกับบริบททั้งภายในและภายนอก เพื่อการวางแผนบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้แนวคิด risk-based thinking ในการคิดวิเคราะห์เพื่อวางแผนจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ