banner

News & Event

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ตั้งคณะทำงานฯ พัฒนาแหล่งน้ำ เตรียมพร้อมรับมือปัญหาภัยแล้ง คาดรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมา
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทย เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง หวั่นกระทบฤดูการเพาะปลูกอ้อยปี 59/60 ตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและชลประทานสำหรับไร่อ้อย เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาระบบจัดการน้ำในไร่ปลูกอ้อย ชี้นับวันสถานการณ์ภัยแล้งทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตอ้อย หลังแนวโน้มผลผลิตอ้อยเข้าหีบปีนี้ไม่ดีเท่าปีก่อน คาดอ้อยเข้าหีบไม่ถึง 100 ล้านตัน

นายสิริวุทธิ์  เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์และสันทนาการ บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด หรือTSMC เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารของ TSMC ได้จัดตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและชลประทานสำหรับไร่อ้อย เพื่อศึกษาข้อมูล ประเมินศักยภาพ วิเคราะห์นโยบายและโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบการจัดการน้ำในการเพาะปลูกอ้อย รวมทั้งกำหนดแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าว จะทำให้โรงงานน้ำตาลทรายทุกโรง สามารถนำไปใช้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเพาะปลูกอ้อยอย่างเพียงพอ หลังแนวโน้มสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ คาดว่าจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อฤดูการเพาะปลูกอ้อยประจำปี 59/60 และคุณภาพผลผลิตอ้อยเข้าหีบในอนาคต

“ปัญหาภัยแล้งส่งผลกระทบรุนแรงต่ออุตสาหกรรมอ้อยมากขึ้นทุกปี ยิ่งในปีนี้ที่หลายฝ่ายคาดว่า ภัยแล้งจะรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทำให้โรงงานน้ำตาลมีความเป็นกังวลและเป็นห่วงว่าน้ำจะมีไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก จึงได้จัดตั้งคณะทำงานฯ เร่งประสานหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานข้อมูลการพัฒนาแหล่งน้ำ นำมาใช้วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ภัยแล้งในแต่ละพื้นที่เพาะปลูก เพื่อให้โรงงานน้ำตาลได้เข้าไปช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในการจัดหาแหล่งน้ำเพาะปลูกให้เพียงพอต่อความต้องการ” นายสิริวุทธิ์ กล่าว

ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์และสันทนาการ TSMC กล่าวว่า ส่วนความคืบหน้าการหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2558/59 หลังโรงงานน้ำตาลเปิดหีบอ้อยเป็นระยะเวลารวม 91 วัน พบว่า คุณภาพผลผลิตอ้อยปีนี้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณน้ำตาลต่อตันอ้อย (ยิลด์) และค่าความหวานยังลดลงอย่างรุนแรง ซึ่งมีปริมาณอ้อยเข้าหีบแล้ว 72.92 ล้านตันอ้อย ผลิตน้ำตาลได้ 71.91 ล้านกระสอบ (100กก./กระสอบ) ลดลง 6.84 ล้านกระสอบ เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาหีบอ้อยของปีก่อนที่ผลิตได้ถึง 79.76 ล้านกระสอบ โดยมีผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อย (ยิลด์) เฉลี่ยลดลงเหลือ 98.62 กิโลกรัมต่อตันอ้อย จากปีก่อนที่มียิลด์อยู่ที่ 102.98 กิโลกรัม หรือลดลงกว่า4.36 กิโลกรัมต่อตันอ้อย จึงคาดว่า ผลผลิตทั้งอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยปีนี้อาจต่ำกว่า 100 ล้านตัน

ส่วนค่าความหวานของฤดูการหีบปีนี้อยู่ที่ 11.53 ซี.ซี.เอส. ลดลงจากปีก่อนที่มีค่าความหวานอยู่ที่ 11.89 ซี.ซี.เอส. ซึ่งได้รับผกระทบมาจากสภาพอากาศแล้งในช่วงเพาะปลูกและจากปัญหาอ้อยไฟไหม้และอ้อยปนเปื้อน จึงทำให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทยโดยรวมปีนี้ไม่ดีนัก