banner

News & Event

VGI หนุนโครงการสร้างบุคลากรด้านการศึกษา
นายมารุต อรรถไกวัลวที (ซ้าย) กรรมการบริหารและกรรมการผู้ อำนวยการใหญ่ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ VGI รับมอบของที่ระลึก จากนายวิชิตพล ผลโภค ผู้ก่อตั้ งและประธาน มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เนื่องในโอกาสวีจีไอให้การสนับสนุนสื่ อโฆษณาผ่านจอบนสถานีและรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เป็นเวลา 3  เดือน หรือตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2559  ซึ่งเป็นโครงการที่นำบุคคลที่ มีศักยภาพมาปฏิบัติหน้าที่ การสอนในโรงเรียนเป็นเวลา 2  ปี เพื่อมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรคุ ณครูและนักเรียนให้มีคุณภาพ อันนำไปสู่ผู้นำการเปลี่ ยนแปลงที่ช่วยพัฒนาประเทศต่ อไปในอนาคต