banner

News & Event

เจดับเบิ้ลยูดี กรุ๊ป คว้า 2 รางวัลด้านโลจิสติกส์
นายจิตชัย นิมิตรปัญญา (ขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจดับเบิ้ลยูดี กรุ๊ป ขึ้นรับรางวัลจาก Frost & Sullivan องค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดั บโลก เนื่องในโอกาสที่บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล  ‘2015  Frost  &  Sullivan   Thailand Cold Chain Logistics Service Provider of the Year’ และบริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด ในเครือเจดับเบิ้ลยูดี กรุ๊ป ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล  ‘2015  Frost  &  Sullivan   Thailand Logistics  IT Solutions Company  of the Year’ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงประสิ ทธิภาพการให้บริการคลังสินค้ าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่ เย็นและประสิทธิภาพระบบไอทีที่ นำมาใช้รับฝากและบริหารคลังสิ นค้า รวมถึงตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิ จให้บริการด้านโลจิสติกส์ภาคพื้ นดินอย่างครบวงจร