banner

News & Event

JWD ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 59
นายมังกร ธนสารศิลป์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา (ที่ 6  จากซ้าย) ประธานกรรมการบริ หารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายจิตชัย นิมิตรปัญญา (ที่ 3 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจำปี 2559  โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุ มัติจ่ายปันผลงวดผลการดำเนิ นงานเดือนกันยายน-ธันวาคมปี 2558 เป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้ นจำนวนไม่เกิน  420 ล้านหุ้น ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 7 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 210 ล้านบาท โดยขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 4 พฤษภาคม 2559  กำหนดโอนหุ้นปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้