banner

News & Event

สแกนอินเตอร์ผนึกโอซาก้าแก๊ส ร่วมรุกขยายธุรกิจ iCNG
ดร.ฤทธี กิจพิพิธ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานบริ หารและการตลาด บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ผู้ประกอบธุรกิจพลังงานที่เกี่ ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ แบบครบวงจร และนายโทชิฮิโร่ โออุชิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอซาก้า แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามความร่วมมือเป็นพันธมิ ตรทางธุรกิจเพื่อรุกขยายธุรกิ จก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับภาคอุ ตสาหกรรม หรือ iCNG ตามแนวนอกท่อก๊าซ โดย โอซาก้า แก๊ส (ประเทศไทย) จะร่วมกันทำตลาดเพื่อให้บริ การแก่โรงงานอุ ตสาหกรรมตามแนวนอกท่อก๊าซ ที่ต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื้อเพลิงสะอาดภายในภาคการผลิ ต