banner

News & Event

SAPPE ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 59
นายนที อ่อนอิน (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ (ที่ 2 จากขวา) รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคมนี้