banner

News & Event

AIT สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ถือหุ้น
นายธนา ไชยประสิทธิ์ (กลาง) ประธานกรรมการ นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมกรรมการและคณะผู้บริหารบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2559 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.05 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกหุ้นละ 1.50 บาท โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559