banner

News & Event

BRR ร่วมต้านการใช้แรงงานเด็กในไร่อ้อย
นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ (ขวาสุด) กรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR และนายดร สีโสภา (ซ้ายสุด) นายกสมาคมชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมื อการป้องกันและแก้ไขปั ญหาแรงงานเด็กในไร่อ้อย โดยมีนายเสรี สีหะไตร (กลาง) ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานและร่วมลงนาม โดยทั้ง 3 ฝ่ายจะร่วมกันรณรงค์ต่อต้ านการใช้แรงงานเด็ก สร้างความตระหนักให้แก่ เกษตรกรชาวไร่อ้อย พนักงาน และทุกภาคส่วนเห็นถึงปัญหา และร่วมกันหาแนวทางป้องกันแก้ ไขต่อไป