banner

News & Event

ม.อ.วิทยาเขตภูเก็ตพร้อมเปิดการแข่งขัน ACM-ICPC World Finals 2016
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ ACM-ICPC World Finals 2016   ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันเขี ยนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชิงชนะเลิ ศระดับโลก ครั้งที่ 40 โดยถือเป็นครั้งแรกในภูมิ ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มี การจัดแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 128 ทีมจาก 40 ประเทศทั่วโลก ที่มีผู้เข้าร่วมงานแข่งขั นการใช้โปรแกรมโปรแกรมภาษา C/C++ และ JAVA ประมาณ1,300 คน โดยมีสำนักงานส่งเสริมอุ ตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) กระทรวงไอซีที บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และสำนักงานจังหวัดภูเก็ ตและเทศบาลนครภูเก็ตร่วมสนับสนุ นกิจกรรม ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-20 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดภูเก็ต