banner

News & Event

SORKON ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 59
นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ นายเจริญ รุจิราโสภณ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SORKON พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 22) ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ เพื่อให้ข้อมูลทิศทางการดำเนินงานในปี 2559 โดยในที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากงวดผลการดำเนินงานปี 2558 (1 ม.ค.-31 ธ.ค.58) ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท กำหนดขึ้นเครื่องหมายวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 10 พฤษภาคมนี้ และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559