banner

News & Event

‘มิกุ’ ร่วมสนับสนุนแข่งขันหมากล้อมไทยแลนด์ฯ
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (กลาง) ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ในฐานะนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่ งประเทศไทย มอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันหมากล้อมไทยแลนด์ 17 ดั้ง โกะลีก 2016 ให้แก่นายณวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าทีม DUKE ซึ่งเป็นตัวแทนทีมหมากล้ อมจากผลิตภัณฑ์อาหารธัญพืชพร้ อมรับประทานภายใต้แบรนด์ ‘มิกุ’ (MIKU) ที่ส่งทีมร่วมแข่งขันและร่วมสนั บสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี ้ โดยมีเป้าหมายต้องการยกระดั บการแข่งขันกีฬาหมากล้อมให้เป็ นที่แพร่หลายมากขึ้น