banner

News & Event

คว้าแชมป์โปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์ระดับโลก
ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์กสเตท จากประเทศรัสเซีย คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขั นเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดั บโลก ครั้งที่ 40 หรือ ACM-ICPC World Finals 2016 ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขั นขึ้นในระหว่างวันที่  15-20 พ.ค. หลังทีมนักศึกษาสามารถแก้โจทย์ ปัญหาได้ 11 ข้อ จากจำนวน 13 ข้อ ภายในเวลา 1,560 นาที โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร และ รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ร่วมมอบเหรียญรางวัลและยินดีกั บทีมผู้ชนะจากการแข่งขันครั้งนี้