banner

News & Event

AIT ร่วมมือ INET พันธมิตรสร้างความแข็งแกร่ง
นายอัศวิน กังวลกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและแผนงานยุทธศาสตร์ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT และนางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อแต่งตั้ง AIT ในฐานะ Cloud Reseller เพื่อให้บริการ INET-Cloud (Infrastructure as a Service) ให้แก่กลุ่มลูกค้าของ AIT นอกจากนี้แล้ว AIT ยังมุ่งเน้นในการเป็น Cloud Builder และต่อยอดในการเป็นผู้ติดตั้ง Cisco ACI (Software Defined Network – SDN) ให้กับ INET นับเป็นผู้ให้บริการคลาวด์รายแรกของเมืองไทยที่บริการจัดการเครือข่ายด้วย SDN โดยความร่วมมือนี้ช่วยส่งเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของทั้งสองบริษัทฯ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรมคลาวด์ของประเทศไทย