banner

News & Event

NETBAY โรดโชว์ กทม.พบนักลงทุน 2 มิ.ย.นี้
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) หรือ NETBAY ผู้นำการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การด้าน e-Logistics Trading และ e-Business Services ครบวงจร ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิ จิตอล (Digital Economy) ของประเทศไทย เตรียมจัดงานโรดโชว์นำเสนอข้อมู ลธุรกิจ แผนการดำเนินงานและทิ ศทางในอนาคตแก่นักลงทุน ที่ สนใจในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง 704 อาคาร   B  ชั้น 7  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ